Sözlü Sunum Video Kayıt Yönergesi E-poster Hazırlama Rehberi

Bildiri Gönderim Son Tarihi: 20 Kasım 2022
Bildiri Özet Metni :

Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

Bildiri özetinin başlığının yalnızca ilk harfi büyük olmalı ve tümce düzenine uygun yazılmalıdır. Bildiri başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.

Bildiriler, digiabstract üzerinden yüklendiği için yazı tipi ve fontu sistem tarafından otomatik olarak düzenlenmektedir.

Yazar isim ve soyadları (unvan yazılmamalıdır) ile çalıştığı kurumu eksiksiz olarak belirtilmeli ve sıralamalarına dikkat edilmelidir.

Bildiri özet metninde her dil için 300 kelime aşılmamalıdır. Bu sınırlamaya özet metni dahil olup, başlık, yazar ismi ve anahtar sözcükler dahil değildir. Özet bildiri içinde, referans, kaynakça, tablo ve resim olmayacaktır.

Anahtar kelimeler en az üç, en fazla beş adet olmalıdır. Özel isimler dışındaki tüm anahtar kelimeleri küçük harfle yazılmalı ve kelimeler birbirinden virgül ile ayrılmalıdır.

Bildiri özetleri; "Giriş-Amaç", "Gereç-Yöntem", "Bulgular", "Sonuç" ve "Anahtar Kelimeler" alt başlıklarını içermelidir.

Bildiriler hakeme gönderilmeden önce üzerinde düzenleme yapılabilir, yapılan güncellemeler yeni bir bildiri olarak yüklenmemelidir. Yeni bir bildiri olarak yüklenen güncellemeler dikkate alınmayacaktır.

Bir yazar en fazla 2 sözlü bildirinin sunucusu olabilir. Poster bildiriler için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.


Tam Metin Gönderim : 24 Aralık 2022

Kongremize sunulmak üzere kabul edilen sözel bildiriler kongre bildiri kitabında yayınlanacaktır. Ayrıca Sözel bildiri olarak kabul edilen özgün araştırmalardan bilim kurulu tarafından seçilenler yazarların da talep etmesi durumunda Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Kongre Özel Sayısı’nda kongre bitimini takiben yayınlanacaktır. Özel sayıda makale şeklinde basılacak bildirilerin tam metinlerinin gazi sağlık bilimleri dergisi yazar rehberine göre düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalar için etik kurul/komisyon onayı alınmış olmalı ve bu belge dergiye başvuru sırasında mutlaka ibraz edilmelidir.

  1. Orijinal araştırma, veri tabanı analizi, olgu sunumu ve derleme çalışmaları bildiri olarak kabul edilebilecektir.
  2. Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.
  3. Her bildiri en az iki hakem onayına gönderilecek ve puanlanacaktır. Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak bağımsız hakemler tarafından yapılacaktır. Bildirilerin sözel ya da poster olarak kabul edilmesi hakem görüşlerine göre gerçekleştirilecektir. Hakem onayından geçen bildiriler “SÖZEL ya da POSTER” olarak kabul edilecektir. Bildirilerin yayınlanabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.
  4. Kongremize gönderilen bildiriler tam metin olarak yayınlanacaktır ancak araştırmacıların tam metin gönderimi zorunlu değildir. Tam metin göndermeyen katılımcıların ise aynı kitap içerisinde özet metinlerine yer verilecektir. Kongre bildiri kitabı e-ISBN ile kongre sonrasında kongre web sitesinde PDF olarak yayınlanacaktır.
  5. Tam metin gönderim tarihi kongrenin son günü (24 Aralık 2022) saat 23:59’a kadardır. Bu tarihin ertelenmesi ve öne çekilmesi durumunda ilgili kongre yetkilileri tarafından katılımcılara mail ile bilgilendirme yapılacaktır.
  6. Kongremize gönderilen bildiri ve posterler eğer “YÜKSEK LİSANS veya DOKTORA” tezlerinden üretilmiş ise ilk sırada ilgili çalışmanın sahibi ve ikinci sırada ilgili tez danışmanının ismi yer almalıdır. Bu zorunluluğa kongremize katılan her katılımcı uymakla yükümlüdür. Oluşan sorun ve aksaklıktan ilgili katılımcı(lar) sorumlu olup, kongremiz yönetimi ve düzenleyicileri yükümlülük kabul etmez. Ayrıca ilgili bildiri projeden üretilmiş ve bir kurum tarafından desteklenmiş ise proje kodu/numarası ve projeye ait bilgiler özet metin sonunda mutlaka belirtilmelidir. Bu eksiklikten doğan olumsuzluk katılımcıya aittir.

Tam Metin Bildiri Yükleyeceklerin Dikkat Etmesi Gerekenler :

Tam Metin: Tam metinler Türkçe olmalıdır. Özet metni hariç 1500 kelimeyi geçmemelidir. Özgün çalışmaların özeti "Giriş-Amaç", "Gereç-Yöntem", "Bulgular", "Sonuç" ve "Anahtar Kelimeler" alt başlıklarını içermelidir.
Başlık: Her kelime büyük harfler ile yazılmalıdır. En fazla 2 satır başlık olmalıdır.
Yazar İsimleri: Yazar isimlerinde, her ad ve soyadının ilk harfi büyük geri kalanı küçük olmalıdır.
Metin: Metin paragrafları “Times New Roman” yazı tipinde yazılmalıdır. Yazı tipi boyutu tüm paragraflarda 11 punto olmalıdır. Paragraf başlarında bir girinti bırakmaya gerek yoktur. Paragraflardaki satırlar arasında yarım satırlık (6 pt) boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar iki yana dayalı şekilde olmalıdır. Paragraflar arasında boş satır bırakılmamalıdır. Tam metin bildirilerde, metin uzunluğu (özet, tablo, referanslar dahil) toplam 25 sayfayı geçmemelidir.
Sayfa Düzeni: Bölümler A4 boyutlarındaki (210 x 297 mm) sayfa üzerinde hazırlanmalıdır.
• Sayfanın solundan ve sağından, üstünden ve altından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
Şekiller: Tüm şekiller sayfaya ortalanmalıdır. Kaynak gösterilmelidir.
Tablolar: Tablonun başlığı tablonun üstünde olmalıdır. Tablo yazıları kalın yazılmamalıdır. Tablo yazısının sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Diğer tüm kelimeler küçük harfler ile yazılmalıdır.
Sayfa Numaraları: Sayfa numaraları eklenmemelidir.
Referanslar: Referansların atıf yapıldıkları yerde kullanıldıklarına dikkat edilmelidir. Kaynaklar listesinde belirtilen tüm referanslara, bildiri içerisinde en az bir kere atıfta bulunulmalıdır. Referans atıfları noktalama işaretinden sonra üst karakter olarak kullanılmalıdır. Referans numarası parantez içine alınmaz. Örn: …. Yapılmıştır.23 Birden fazla referans yazılacaksa aralarına yalnızca virgül (,) konulmalıdır. Ardışık üç ve daha fazla referans yazımlarından ilk ve son rakamların arasında tire (-) konulması yeterlidir. Örn: …. yapılmıştır.1,2,3,4,5,8,21 yerine …. yapılmıştır. 1-5,8,21 yazılması daha uygundur.
Tam metinler üstte belirtilen kurallara göre hazırlanarak, sözel bildiri kabul mektubunu alan bildiri sahipleri tarafından 24 Aralık 2022 tarihine kadar gönderilmelidir.